Program zaštite

Jabuka - sedmo posle cvetanja 18.07.2011.  

U narednom periodu neophodno je izvršiti zaštitu zasada jabuke. Pažljivim praćenjem brojnosti uhvaćenih leptira jabukinog smotavca u feromonskim klopkama, ustanovljeno je da je u narednom periodu potrebno suzbijati njegovu drugu generaciju. Zaštitu jabuke protiv prouzrokovača bolesti i štetočina primenjujemo kombinaciju sledećih preparata: Dakoflo 720 (0,2%) + Harpun (0,1%) + Tonus (0,025%) + Foligal super (0,3%). Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo!


Jabuka - šesto posle cvetanja 02.07.2011.  

Krajem juna ili početkom jula neophodno je obaviti naredno tretiranje jabuke. Za suzbijanje čađave krastavosti, pepelnice, smotavca, vaši i grinja, preporučujemo sledeću kombinaciju: Akord plus (3 kg/ha) + Warant (0,014%) + Abastate + Nu-film 17 (0,075% + 0,15%) + Soluveg 20.20.20+1 MgO+ME (0,5%). 
 Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo za primenu!


Jabuka - peto posle cvetanja 22.06.2011.  

U ovoj fazi nastavlja se zaštita jabuke od bolesti i štetočina. Zaštitu od čađave krastavosti ploda i pepelnice izvodimo sa preparatima Mankogal 80 (0,25%) + Sekvenca (0,02%). Suzbijanje jabukinog smotavca, biljnih vaši i minera izvodimo sa preparatom Dimetogal (0,15%). Veoma je važno pratiti brojnost grinja, a ukoliko se na jednom listu nađe 2-5 grinja (crvena voćna grinja ili atlantski pregalj) neophodno je izvršiti njihovo suzbijanje sa preparatom Abastate (0,075%) + Nu-film 17 (0,15%). Pre upotrebe preparata neophodno je detaljno pročitati uputstvo za primenu!


Jabuka - četvrto posle cvetanja 08.06.2011.  

U ovom tretiranju za suzbijanje čađave krastavosti ploda i pepelnice upotrebljavamo Akord plus (3 kg/ha), a za suzbijanje jabukinog smotavca i biljnih vaši Konzul (0,15%), a za folijarnu prihranu Murtonik gold (3 kg/ha). 

 

Breskva - 03.06.2011.

  Dve nedelje nakon proređivanja plodova, potrebno je zaštiti breskvu od prouzrokovača bolesti uskladištenih plodova i truleži, kao i od štetočina, tj. breskvinog moljca, lisnih vaši i grinja. U ovoj fazi, stručni tim Galenike Fitofarmacije, preporučuje primenu preparata: Dional 500 SC (0,15%) + Fobos EC (0,05%) + Foligal super (0,3%). Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputsvo!

 

Jabuka – plod veličine oraha 23.05.2011.

  U feno fazi ploda veličine oraha, nastavljamo zaštitu jabuke od bolesti (čađava krastavost, pepelnica) i štetočina (jabukin smotavac, mineri i biljne vaši).  Za tu svrhu primenjujemo sledeću kombinaciju preparata: Mankogal 80 (0,25%) + Akord (0,03%) + Konzul (0,15%) + Rebus (0,1%) + Foligal kalcijum (0,3%). Ukoliko se detaljnim pregledom konstatuje prisustvo crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) ili atlantskog preglja (Tetranychus turkestani), po pojavi prvih pokretnih formi, potrebno je primeniti i akaricid Abastate (0,075%) + Galmin (0,3%). Pre primene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu! 

 

Jabuka - jabukin smotavac 11.05.2011.

  Prema broju uhvaćenih jedinki u feromonskim klopkama može se konstatovati da će u periodu od 11. do 14. maja doći do maksimalnog leta leptira jabukinog smotavca (Cydia pomonella). Za uspešno sprovođenje strategije zaštite zasada jabuke od ove štetočine, stručni tim Galenike Fitofarmacije prepručuje primenu insekticida Harpun na početku polaganja jaja. U feno fazi ploda veličine lešnika, vršimo zaštitu jabuke od bolesti (čađava krastavost, pepelnica) i štetočina (jabukin smotavac i biljne vaši) preparatima: Akord plus (0,3%) ili Mankogal 80 (0,25%) + Sekvenca (0,02%) + Tonus (0,25%) + Harpun (0,1%) + Foligal kalcijum (0,3%). Pre primene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu! 

 
Breskva - plod veličine lešnika 06.05.2011.

  U zasadima breskve koji se nalaze u fazi "ploda veličine lešnika" potrebno je izvršiti zaštitu protiv fitopatogene gljive Stigmina carpophila, koja prouzrokuje  šupljikavost lišća breskve, kao i protiv štetnih insekata, breskvinog moljca i lisnih vaši. Moljac breskve razvija tri do pet generacija, ženka polaže pojedinačno jaja na vrhove lastara i plodove. Mlade gusenice prouzrokuju značajne štete ubušivanjem u letoraste i plodove poznih sorti breskve. Za zaštitu preporučujemo primenu preparata: Metod WG 0,2% + Harpun 0,1% + Tonus 0,025% + Foligal super 0,3%. Pre primene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu! 


Suzbijanje korova u kukuruzu posle nicanja useva i korova 27.04.2011.

  U fazi od nicanja do šest listova kukuruza, potrebno je izvršiti dopunsko suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova. Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova (štir, pepeljuge, ambrozija, boca, pomoćnica, poponac, palamida, itd.) mogu se primeniti herbicidi: Avalon (2 l/ha) ili Plamen (0,7 l/ha) ili Monosan herbi ekstra (0,7 l/ha) ili Tangenta (1,5 l/ha). Ovi herbicidi svoje najbolje delovanje ispoljavaju kada su širokolisni korovi u početnim fazama porasta, od 2 do 6 listova.  
Ukoliko su na parceli pored širokolisnih prisutni i jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi (sirak iz semena i rizoma, muharike, proso korovsko, itd.), njihovo suzbijanje izvodimo sa prepartatom Talisman (1-1,25 l/ha). Preparat Talisman se primenjuje kada su kukuruz  i jednogodišnji uskolisni korovi u fazi 2-6 listova, a divlji sirak iz rizoma visine 15-20 cm.   
Folijarna prihrana kukuruza ima izuzetan agrotehnički značaj i može se primeniti jednom do dva puta godišnje. U fazi 3-5 listova može se primeniti Foligal super (3 l/ha), a u fazi 5-8 listova kukuruza Turo fort 28.14.14.+ME (2-3 kg/ha). Pre primene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu!      

Jabuka – precvetavanje 27.04.2011.

Od zadnje preporučene zaštite je prošlo oko deset dana, meteorološka prognoza ukazuje da će u narednom periodu nastupiti nestabilno i kišovito vreme, sa dovoljno dugim periodom vlaženja lista, koje će pogodovati nastanku novih infekcija fitopatogenom gljivom Venturia inequalis, prouzrokovačem čadjave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke. Zbog toga je u narednom periodu, a pre kiše, neophodno izvršiti zaštitu zasada jabuke od prouzrokovača ove bolesti.   
Preporučujemo upotrebu sistemičnog fungicida Sekvenca (0,013 - 0,02 %), u kombinaciji sa jednim od kontaktnih fungicida Mankogal 80 (0,25%) ili Metod (0,2%). Preparat Sekvenca suzbija i pepelnicu  (Podosphaera leucotricha), tako da spečavamo njene nove infekcije na mladom lišću. Za suzbijanje biljnih vaši, lisnih minera i grinja preporučujuemo primenu preparata Dimetogal (0,15%). Pre primene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu! 

Vinova loza - lastari dužine 5-10 cm 26.04.2011.

  Vinova loza se nalazi u fazi pojave prvih listova. Preventivnim fungicidima kontaktnog delovanja potrebno je izvršiti zaštitu protiv crne pegavosti - fomopsisa (Phomopsis viticolа). Za suzbijanje ove bolesti koristimo fungicid  Mankogal 80 (0,25%). Za suzbijanje pepelnice (Uncinula necator) na vinovoj lozi dodajemo preparat  Akord WG (0,04%), a u vinogradima u kojima je prethodnih godina bilo problema sa grinjama, ukoliko je potrebno, primeniti neki od akaricida. Pre primene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu! 

Šljiva – šljivine ose 19.04.2011.

  Zasadi šljive su u fazi punog cvetanja ili u precvetavanju. U fazi precvetavanja zasade šljive je potrebno zaštititi protiv šljivinih osa (Hoplocampa sp.), koje se redovno javljaju i prouzrokuju direktno smanjene roda - opadanje plodova. Suzbijanje šljivine ose izvodimo sa preparatom Dimetogal (0,15%), a bolesti šupljikavosti lišća, rđe, plamenjače šljive sa fungicidima Akord WG (0,075%) + Mankogal 80 (0,25%).

Jabuka – cvetanje 19.04.2011.

  Na „Eksperimentalnoj stanici“ Galenike Fitofarmacije, jabuka se nalazi u fazi cvetanja. U fazi cvetanja zaštitu zasada jabuke protiv čađave pegavost lista i pepelnice izvodimo sa preparatima Sekvenca (0,013 - 0,02%) + Mankogal 80 (0,25%), a za pospešivanje oplodnje potrebno je dodati preparat Foligal bor (0,2%).  Pre primene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu!

Malina – početak listanja 15.04.2011.

  Malina se nalazi fazi početka kretanja vegetacije (lastari dužine 5-10 cm). Za zaštitu maline od bolesti (sušenje izdanaka, didimela) i od štetočina (moljci, grinje),  preporučujemo primenu preparata: Akord WG (0,075%) + Abastate (0,1%) + Nu film 17 (0,1%).Pre primene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu!

Jabuka – roze pupoljak 12.04.2011.  

   Na „Eksperimentalnoj stanici“ Galenike Fitofarmacije, jabuka se nalazi u fazi roze pupoljka. Zaštitom zasada jabuke u ovoj fazi sa preparatima  Akord (0,03%)  + Mankogal 80 (0,25%), suzbijamo čađavu pegavost lista i pepelnicu, a za suzbijanje biljnih vaši, cvetojeda, smotavca pokožice primenjujemo insekticid Fobos EC (0,05%). Pre primene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu!


Šljiva sušenje cvetova i grančica 06.04.2011.

  Zasadi šljive se nalaze u fazi belih balona ili na početku cvetanja, u zavisnosti od sorte i geografskog položaja. Za zaštitu šljive protiv prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia laxa), u fazi belih balona, preporučujemo Kubik (0,25%)  ili Kubik plus (0,25%). Ukoliko dodje do ostvarivanja povoljnih uslova za razvoj infekcije (kišovito vreme), tretman je potrebno ponoviti i u fazi punog cvetanja, sa preparatom Kubik (0,25%) ili Kubik plus (0,25%).

Primena herbicida posle setve, a pre nicanja useva kukuruza, soje i suncokreta 05.04.2011.  

   Herbicidi koji se primenjuju posle setve,  a pre nicanja useva kukuruza, soje i suncokreta su nezamenljivi za početno suzbijanje korova. Omogućavaju usevu nesmetan rast i razvoj, smanjuju štete od korova u najosetljivijim, početnim fazama razvoja useva, sprečavajući klijanje i nicanje velikog broja jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova (divlji sirak iz semena, proso korovsko, muharike, ambrozija, pepeljuge, štir, abutilon itd.). Posle setve, a pre nicanja useva kukuruza i suncokreta preporučuje se primena herbicida Acetogal plus ili Trophy u količini od 2 l/ha, u kombinaciji sa preparatom Rezon u količini od 1,5 – 2 l/ha. Preparat Rezon (1,5 – 2 l/ha) se može primeniti u usevu kukuruza do faze trećeg lista. U usevu soje se preporučuje primena herbicida Acetogal u količini od 2 l/ha, u kombinaciji sa preparatom Galolin mono (2 l/ha) ili sa preperatom Dancor 70 WG (0,4 kg/ha).

Breskva – sušenje cvetova i grančica 04.04.2011.

  Na “Eksperimentalnoj stanici” Galenike - Fitofarmacije u Sremskoj Mitrovici nektarina se nalazi u fazi početka cvetanja. Za zaštitu breskve, nektarine i kajsije protiv prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia laxa) preporučujemo Akord (0,075%) u fazi punog cvetanja. Naredni tretman obaviti u fazi precvetavanja (kada opadne 75% kruničnih listića) sa preparatom Akord (0,075%), uz dodatak preparata Tonus (0,025%) koji se primenjuje za suzbijanje biljnih vaši (Aphididae). 

Jabuka – prvi listovi otvoreni 02.04.2011.

  Na „Eksperimentalnoj stanici“ Galenike Fitofarmacije, jabuka se nalazi u fazi otvaranja prvih listova (drugi su još uvek uvijeni). Zaštitom zasada jabuke u ovoj fazi sa preparatom Bakarni oksihlorid 50 (0,5%) suzbijamo bakterioznu plamenjaču i čađavu pegavost. Za suzbijanje pepelnice potrebno je dodati preparat na bazi sumpora, a za suzbijanje biljnih vaši i smotavca pokožice primeniti insekticid Fobos EC (0,05%).
Pre primene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu!

Breskva - kovrdžavost lista breskve 14.03.2011.

   U toku današnjeg dana na „Eksperimentalnoj stanici“ Galenike-Fitofarmacije u Sremskoj Mitrovici je konstatovano pucanje pupoljaka breskve. Radi uspešne zaštite breskve od kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans) neophodno je u toku današnjeg i sutrašnjeg dana, a pre kiše, izvršiti tretman sa fungicidom Dakoflo 720 (koncentracija primene 0,25-0,35%) uz dodatak preparata Galimin (koncentracija primene 3-4%). Ukoliko voćari nisu izvršili prolećno tretiranje sa bakarnim preparatima, stručni tim Galenike Fitofarmacije predlaže primenu kombinacije Bakarni oksihlorid 50 (koncentracija primene 0,75%) Dakoflo 720 (koncentracija primene 0,35%) 

Suzbijanje korova u pšenici 12.03.2011.    

   Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u pšenici, od faze 3 lista pa do formiranja drugog kolenceta, primenite kombinaciju  herbicida Mural (količina primene 20 g/ha) + Bonaca (količina primene 0,4 l/ha). Do faze zastavičara, za efikasno suzbijanje najštetnijih korova (uključujući i Galium aparine – broćika lepuša) u strinim žitima preporučuje se primena herbicidaTezis (količina primene 10 g/ha)+ Bonaca(količina primene 0,4 l/ha).   

Zaštita voćnih vrsta pre kretanja vegetacije „Zimsko prskanje“ 05.03.2011.

  Zimsko prskanje se obavlja na početku kretanja vegetacije i predstavlja veoma važnu preventivnu meru zaštite voćnih vrsta od bolesti i štetočina. Za „zimsko prskanje“ se mogu primeniti sledeći preparati: 
Plavo ulje (koncentracija primene 2-3%) - predstavlja jedinstvenu formulaciju farmaceutskog mineralnog ulja i bakarnog oksihlorida, za suzbijanje Taphrina deformans (kovrdžavost lista breskve), Venturia inaequalis (čadjava pegavost lista i krastavost plodova jabuke), štitastih i lisnih vaši i crvene voćne grinje. 
Galmin (koncentracija primene 3-4%) - preparat na bazi mineralnog ulja, insekticidnog i akaricidnog dejstva za zimsko tretiranje voćnih vrsta. Primenjen početkom vegetacije u fazi razvoja pupoljaka suzbija kruškinu buvu, štitaste vaši i grinje. Za „zimsko prksanje“ Galmin se meša sa Bakarnim oksihloridom 50 (konc. 0,5%) ili Cuprozinom 35 WP (konc. 0,35%) kako bi se proširio spektar delovanja i na prouzrokovače biljnih bolesti (kovrdžavost lišća breskve, šupljikavost lišća koštičavog voća). 
Bakarni oksihlorid 50 (koncentracija primene 0,75%) i Cuprozin 35 WP (koncentracija primene 0,35%) - pored fungicidnog imaju i baktericidno dejstvo. Primenjuju se u periodu mirovanja vegetacije (breskva, kajsija, šljiva, višnja, trešnja) pa do početka cvetanja (jabuka i kruška).   Pre primene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu! 


Suzbijanje korova u lucerki u fazi mirovanja 03.03.2011.

  Ukoliko se u usevima lucerke konstatuje prisustvo korova, neophodno je izvršiti njihovo pravovremeno suzbijanje. U rano proleće pre početka vegetacije, u lucerki koja je u drugoj godini ili starija, treba primeniti preparat Okvir (u dozi od 20 g/ha) + okvašivač Alteox T Prima (u koncentraciji od 0,1%). Preparat Okvir suzbija sve značajnije širokolisne korove, kao i posebno problematičnu korovsku vrstu štavalj (Rumex crispus),

Suzbijanje kovrdžavosti lista breskve 28.02.2011.

    Kovrdžavost lista (Taphrina deformans) se javlja rano u proleće. Razvoju parazita pogoduje prohladno i kišno proleće. Suzbijanje ove bolesti se može izvesti samo sa preventivnim tretmanima pre ostvarene infekcije. Zaštitu izvodimo, u proleće u vreme mirovanja breskve, primenom preparata Plavo ulje (koncentracija primene 2-3%) ili Bakarni oksihlorid 50 (koncentracija primene 0,75%). Drugi tretman u proleće se izvodi na samom početku kretanja vegetacije, tj. u fazi početka bubrenja pupoljaka, sa preparatom Dakoflo 720 (koncentracija primene 0,25-0,35%). Kako bi se proširio spektar delovanja i na štištaste vaši breskve, preparate Bakarni oksihlorid 50 i Dakoflo 720 možemo kombinovati sa insekto akaricidom Galmin (koncentracija primene 3-4%). 
Pre primene preparata obavezno pročitati uputstvo za upotrebu!

 

Krečenje i "plavo" prskanje koštičavog voća [17.10.2010]

  Mera koja može pomoći u ublažavanju posledica niskih temperatura je krečenje stabala. Krečenje stabala obavezno se radi u jesen, pošto nam je cilj da ublažimo temperaturne oscilacije između dana i noći u deblu. Krečna čorba se priprema na sledeći način: 5 kg negašenog kreča, 0.5 kg kuhinjske soli i 0.25 kg sumpora (Tiovit Jet i drugi). Sve pomešati i ugasiti vodom (vode dodati toliko da smesa bude konzistencije mleka). Ostaviti smesu da odstoji 2 dana i tada primeniiti.Krečenje usled usporavanja kretanja sokova u voćkama odlaže i početak vegetacije, što može pomoći u izbegavanju ranih prolećnih mrazeva. Ova mera najviše efekata daje kod koštičavog voća (pre svega kajsije, te šljive i višnje).

 Kada otpadne oko 70% lisne mase zasade koštičavog voća bi trebalo obavezno tretirati  sa nekim bakarnim preparatom. Mi preporučujemo preparat Bakarni oksihlorid 50(koncetracija primene 0,75%)Tretmane raditi kada su temperature iznad +5°C, a ima dovoljno vremena da se depozit osuši dok nepočne da mrzne.